Konfirmasjon
Konfirmasjon
I 2004 var det 41.632 konfirmanter i Den norske kirke. Konfirmasjonstiden går som oftest over ett semester mens de unge går i 9. klasse. Presten eller kateketen leder kirkens konfirmasjonsundervisning som kan omfatte klasseundervisning, gruppesamlinger, leirer og gudstjenester.
Selve konfirmasjonen er en forbønnshandling som ikke forutsetter noen bekjennelse fra konfirmantens side. Ordet "konfirmere" betyr "bekrefte". I Den norske kirke understrekes at det er Gud som bekrefter sine løfter. Konfirmanten ses mer som objekt enn som subjekt i konfirmasjonsgudstjenesten.

Kirkemøtet 1997 vedtok revidert Plan for konfirmasjonstiden. Her settes konfirmasjonstiden i sammenheng med kirkens dåpsopplæring. Konfirmasjonstiden defineres som avslutningen av kirkens dåpsopplæringsprogram.

88,2% av de som ble døpt i Den norske kirke for 15 år siden, ble konfirmert i Den norske kirke i 2004.

Andelen konfirmanter sett i forhold til det totale antall 14-åringer pr. 1. januar samme år, lå i 2004 på 67,6%.

I samsvar med oppdraget fra Kirkens Herre døper kirken barna når de som bringer dem til dåpen, vil at barna skal døpes og oppdras i den kristne forsakelse og tro. Opplæringen i konfirmasjonstiden er en viktig del av kirkens arbeid med å oppfylle sitt ansvar for dem som er døpt: Kirken vil be for de unge, undervise dem og hjelpe dem til å leve som kristne i forsakelse og tro, tilbedelse og tjeneste.

Unge som ikke er døpt, kan ta del i programmet for konfirmasjonstiden. Men dersom de ønsker å delta fullt ut i den avsluttende konfirmasjonsgudstjeneste, må dåp finne sted før denne.

Deltagelse i menighetens gudstjenester er en vesentlig del av konfirmantforberedelsen.

Menigheten har medansvar for de unge i konfirmasjonstiden. Konfirmantene tas derfor med i forbønnen i høymessen.

I konfirmasjonstiden er det følgende spesielle gudstjenester: 
Gudstjeneste med presentasjon av konfirmantene 
Gudstjeneste med samtale med konfirmantene 
Konfirmasjonsgudstjeneste med forbønn for den enkelte 

Gudstjeneste med presentasjon av konfirmantene 
I presentasjonsgudstjenesten, som er den første høymesse i konfirmasjonstiden, fremstilles konfirmantene for menigheten. Så vidt mulig holdes det også dåp. 
Konfirmantene fremstilles for menigheten etter salmen etter prekenen. 
Hvis det skal være dåp, holdes den før fremstillingen. 
Presten, kateketen eller en annen representant for menigheten leser opp konfirmantenes navn og overrekker dem eventuelt en bibel, et nytestamente, en salmebok eller en annen bok til bruk i konfirmasjonstiden. 

{L} = det som sies av liturge (presten) 
{M} = det som sies av menigheten 
{A}= det som sies av menighet og liturg sammen 

Liturgen går til alteret. 
{L} ved alteret, vendt mot menigheten
Kjære menighet. La oss ta disse konfirmanter inn i vår omsorg og be for dem i Jesu navn. 

Bønn for konfirmantene 
Følgende bønn kommer istedenfor den vanlige Forbønn: 
{L} vendt mot alteret 
Evige Gud, himmelske Far, vi takker deg fordi du i den hellige dåp tar oss inn i ditt rike. Vi ber deg for konfirmantene: Før dem fram på troens vei, så de daglig vender om til deg, og gjennom hele sitt liv lærer din Sønn, Jesus Kristus, bedre å kjenne. 
{M} Herre, hør vår bønn. 
{L} Herre, de skal gå gjennom en vanskelig verden, led du dem ved din nd. De vil komme i mange slags fristelser, styrk du dem med din kraft. Hjelp dem til å være utholdende i bønnen og trofast bruke ditt ord og den hellige nattverd. La dem finne et hjem i din kristne kirke, så de sammen med alle som tror på deg, kan bekjenne ditt navn og i ord og gjerning takke og tjene deg. 
{M} Herre, hør vår bønn. Amen. 
{A} Fader vår, du som er i himmelen! La ditt navn holdes hellig. La ditt rike komme. La din vilje skje på jorden som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød. Forlat oss vår skyld, som vi og forlater våre skyldnere. Led oss ikke inn i fristelse, men frels oss fra det onde. For riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen. 
Gudstjenesten fortsetter deretter som vanlig. 

Gudstjeneste med samtale med konfirmantene 
I løpet av konfirmasjonstiden deltar konfirmantene i en eller flere samtalegudstjenester, hvor de på forskjellig måte kan fremstille temaer om eller i samtale gjennomgå hovedspørsmål i kristen tro og kristent liv. Bare unntaksvis kan slik gjennomgåelse finne sted i konfirmasjonsgudstjenesten. Ordningen i den enkelte menighet godkjennes av biskopen. 

Konfirmasjonsgudstjeneste med forbønn for den enkelte 
{L} = det som sies av liturge (presten) 
{M} = det som sies av menigheten 
{A}= det som sies av menighet og liturg sammen 

Konfirmasjonstiden avsluttes med konfirmasjonsgudstjenesten. 
Etter salmen etter prekenen (og kunngjøringer) følger eventuelt dåp, som avsluttes med en salme. Hvis det ikke er dåp, følger 

Påminnelse om dåpen 
{L} vendt mot menigheten 
Kjære menighet. I dåpen frelste Gud oss ut av mørkets makt og gav oss rett til å være lysets barn. Vi ble kalt til å følge Kristus og leve vårt liv i samfunn med ham. La oss derfor bekjenne forsakelsen og troen som lød ved vår dåp. 
Menigheten reiser seg. 

{A} Jeg forsaker djevelen og alle hans gjerninger og alt hans vesen. 
Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper. 
Jeg tror på Jesus Kristus, Guds enbårne Sønn, vår Herre, som ble unnfanget ved Den Hellige Ånd, født av jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfestet, død og begravet, for ned til dødsriket, stod opp fra de døde tredje dag, for opp til himmelen, sitter ved Guds, den allmektige Faders høyre hånd, skal derfra komme igjen for å dømme levende og døde. 
Jeg tror på Den Hellige Ånd, en hellig, allmenn kirke, de helliges samfunn, syndenes forlatelse, legemets oppstandelse og det evige liv. Amen. (Den apostoliske trosbekjennelse)
Menigheten setter seg. 

Bønn for konfirmantene 
{L} vendt mot menigheten 
La oss be for våre konfirmanter. 
{L} vendt mot alteret 
Evige Gud, himmelske Far, vi takker deg fordi du i den hellige dåp tar oss inn i ditt rike. Vi ber deg for konfirmantene: Før dem fram på troens vei, så de daglig vender om til deg, og gjennom hele sitt liv lærer din Sønn, Jesus Kristus, bedre å kjenne.
{M} Herre, hør vår bønn. 
{L} Herre, de skal gå gjennom en vanskelig verden, led du dem ved din Ånd. De vil komme i mange slags fristelser, styrk du dem med din kraft. Hjelp dem til å være utholdende i bønnen og trofast bruke ditt ord og den hellige nattverd. La dem finne et hjem i din kristne kirke, så de sammen med alle som tror på deg, kan bekjenne ditt navn og i ord og gjerning takke og tjene deg. 
{M} Herre, hør vår bønn. Amen. 
{A} Fader vår, du som er i himmelen! La ditt navn holdes hellig. La ditt rike komme. La din vilje skje på jorden som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød. Forlat oss vår skyld, som vi og forlater våre skyldnere. Led oss ikke inn i fristelse, men frels oss fra det onde. For riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen. 

Bønn for den enkelte konfirmant 
{L} Kjære konfirmanter. Til den kristne tro er dere døpt. I den kristne tro er dere opplært. Kom nå fram til Herrens alter, så vi kan be for hver enkelt av dere i Jesu navn. 
Konfirmantene går i passe store grupper fram og kneler ved alteret. Liturgen legger hånden på konfirmantens hode og ber med navns nevnelse en av følgende bønner: 

1 Herre, treenige Gud, vi ber deg for (navnet nevnes). Du har gjort oss til dine barn i den hellige dåp; gi <ham> en fast tro så <han> kan vinne det evige liv. 

2 All nådes Gud, vi ber deg for (navnet nevnes). I Kristus har du kalt oss til din evige herlighet; bevar <ham> i dåpens nåde til Jesu Kristi dag. 

3 Himmelske Far, vi ber deg for (navnet nevnes). I dåpen har du fridd oss ut av mørkets makt og satt oss over i ditt rike; styrk og bevar <ham> til det evige liv. 

4 Trofaste Gud, vi ber deg for (navnet nevnes). Du har i dåpen kalt oss til samfunn med deg; bevar <ham> ved din kraft, så <han> kan vinne evig frelse i troen på Jesus Kristus. 

5 Himmelske Far, vi ber deg for (navnet nevnes). I dåpen har du født oss på ny og gitt oss et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde; styrk <ham> ved din Hellige Ånd til det evige liv. 

6 Herre, vår Gud, vi ber deg for (navnet nevnes). Du har frelst oss og kalt oss med et hellig kall da vi ble døpt; gi <ham> ved Den Hellige Ånd å stå fast i din frelse og få del i den evige herlighet. 

7 Gud vår Far i himmelen, vi ber deg for (navnet nevnes). Du har i dåpen renset oss og gjort oss til ditt eget folk; hjelp <ham> ved din Ånd å stride den gode strid, og nå det evige mål hos deg. 

Etter hver gruppe går liturgen til alteret og sier:
{L} Fred være med dere. 
Gruppen av konfirmanter reiser seg og går tilbake til sine plasser. 

Sluttord 
Når det er bedt slik for alle konfirmanter, bringer liturgen (ved alteret, vendt mot menigheten) eller kateketen eller en annen representant for menigheten (fra lesepulten eller et annet sted i koret) en kort hilsen, eventuelt i form av sluttordet nedenfor. 
Kjære menighet. Sammen har vi bedt for konfirmantene. La oss sammen hjelpe dem så de kan leve i den kristne forsakelse og tro, og modnes til tjeneste for Gud og nesten. La oss oppmuntre hverandre til å bruke Guds ord og Herrens nattverd og gå den vei som fører til livet. Dere konfirmanter vil fortsatt være omsluttet av menighetens forbønn. Gud er trofast og hans kjærlighet uten grenser. Også i tider med likegyldighet, nederlag og tvil vil Gud være dere nær og kalle dere til samfunn med seg. Hold dere nær til ham. Da vil han, som begynte en god gjerning i dere, fullføre den - helt til Jesu Kristi dag. 

Gudstjenesten avsluttes deretter med slutningssalme osv.